โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กนกวรรณ ศรีมงคล