โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นพวรรณ ตระกูลรังสิ