โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โสภณ พรสมบูรณ์ศิริ