โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

ผู้อำนวยการกองการประปา (รักษาราชการแทน)

โสภณ พรสมบูรณ์ศิริ