สำนักปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาลตำบลนายาง

ทัศนีย์ สิงห์ภู่