กองการประปา

ผู้อำนวยการกองการประปา (รักษาราชการแทน)

โสภณ พรสมบูรณ์ศิริ