โครงสร้างการบริหารส่วนราชการเทศบาลตำบลนายาง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

นางสาวนุชจรีย์ หินแก้ว