สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อภิชยา กีรติธนกรกุล