คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนายาง

พรพรรณ พรสมบูรณ์ศิริ