สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

เยาวรินทร์ รุ่งฟ้า