สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พันจ่าเอกประจักษ์ วันจันทร์