สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สุภาวดี บัวโรย