สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบญจวรรณ ใยบำรุง