สภาเทศบาลตำบลนายาง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง

ชนะชัย นิพนธ์นิมิต