กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โสภณา เอี่ยมยัง