สภาเทศบาลตำบลนายาง

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนายาง

อำนาจ บัวหลวง