กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปลัดเทศบาลตำบลนายาง

นายอนุชา สุภาษิต