กองสวัสดิการสังคม

ปลัดเทศบาลตำบลนายาง

นายอนุชา สุภาษิต