สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ยุวดี กลั่นยิ่ง