สำนักปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ปาลิดา เกตุรัตน์