สำนักปลัดเทศบาล

นิติกรปฎิบัติการ/ชำนาญการ

พุทธาณี พ่วงทอง