สำนักปลัดเทศบาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ภาณุวัชร แตงพลับ