ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านดอนขุนห้วย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

         ชุมชนบ้านดอนขุนห้วย หมู่ที่ ๕ ตำบล ดอนขุนห้วย อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี แต่เดิมพื้นที่บริเวณดอนขุนห้วยอยู่ในเขตตำบลเขาใหญ่ มีความแห้งแล้งมาก ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และการทำการเกษตรกรรมมีความยากลำบาก พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานโครงการพระราชประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพระราชทานชื่อใหม่ให้ว่า "ดอนขุนห้วย" เนื่องจากที่บริเวณนี้ประกอบไปด้วยที่ดอน ขุนเขา และห้วยน้ำ ตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๑๕

สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย

        การจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๘๙ คน มีการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ในรูปของสินเชื่อเงินฝาก มีกลุ่มเลี้ยงไก่แบบกรงตับ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มแปรรูปสับประรด กลุ่มเกษตรกรแบบผสมผสาน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางเกษตร กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น

สมุนไพรคุณดวงพรและจุดเรียนรู้บ้านพ่อ

        จุดผลิตภัณฑ์ OTOP ชื่อดังของดอนขุนห้วย มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรรักษาโรค และบำรุงร่างกาย และในปัจจุบันได้มีการวบรวมข้อมูลและภาพของในหลวงรัชการที่ ๙ มาไว้ในพื้นที่เพื่อจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้บ้านพ่อ

วัดไร่่มะม่วง

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็นพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรส/ธิดาทุกพระองค์ ทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร บ้านดอนขุนห้วย พร้อมทั้งทรงเสด็จฯ เยี่ยมวัดดอนขุนห้วย และพระบามสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นมะม่วงพันธ์อกร่องทองไว้ที่วัดแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า "วัดไร่มะม่วง"

พลับพลาทีประทับ

        พลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ ๙ ที่ท่านเคยทรงงานในพื้นที่

เขื่อนโปร่งทะลุ

        เป็นอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว อยู่ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีความสูง ๑๓ เมตร ความยาวสันเขื่อน ๑๘๐.๐๐ เมตร ความกว้างสันเขื่อน ๕.๐๐ เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่ไว้คอยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านดอนขุนห้วยในหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี