ลงทะเบียน "โครงการเราชนะ" แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
เราจะชนะไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งกัน
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลนายาง ร่วมกับธนาคารกรุงไทย นำโดย นางสาวนุชจรีย์ หินแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลนายาง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียน "โครงการเราชนะ" แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้พิการ(ทุพพลภาพ) ผู้ป่วยติดเตียง และคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ โดยได้ขยายเวลาลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าว จากเดิม วันที่ 5 มีนาคม 2564 ออกไปถึงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เนื่องจากยังมีประชาชนกลุ่มดังกล่าวบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ให้มีการดูแลกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงคนชราที่มีปัญหาทางกายภาพ โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลนายาง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม คอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง