เทศบาลบริการนอกสถานที่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลนายาง ออกให้บริการรับจ่ายค่าภาษี และค่าน้ำประปานอกสถานที่
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ร่วมกับกองการประปา เทศบาลตำบลนายาง มีความประสงค์ออกให้บริการจัดเก็บภาษีและมีการบริการชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำปี 2565 เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล และไม่สะดวกในการเดินทางมาใช้บริการยังสำนักงาน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง