โครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ 
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง
เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอำนาจ บัวหลวง ปลัดเทศบาลตำบลนายาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ 1.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อให้ประชาชนกินอยู่รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อให้เป็นตามแผนแม่บทของนโยบายกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ "ประเทศไทยไร้ขยะ" เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้นำชุมชนต่างๆได้ไปเผยแพร่ความรู้ในการจัดการขยะแก่ประชาชนในเขตเทศบาล อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ประหยัด และหารายได้จากขยะในครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย โดยจัด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนายาง(อาคารญาณโมลี)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง