โครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้านเพลงพวงมาลัย ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2562 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ 
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปะเพลงพื้นบ้านเพลงพวงมาลัย ประจำปี 2562 โดยมีนายอำนาจ บัวหลวง ปลัดเทศบาลตำบลนายาง รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการในครั้งนี้ รวมถึง นายบุญชู บัวสด ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลนายาง และคณะเป็นผู้จัดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ปลูกฝังจิตสำนึก ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านเพลงพวงมาลัย 2.เพื่อเป็นการสืบสานและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้เป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมแก่เด็ก และเยาวชนรุ่นหลังต่อไป โดยมีผู้ร่วมโครการทั้งสิ้น 50 คน ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านนายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง