แจ้งหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 26 กันยายน 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 

ด้วยเทศบาลตำบลนายาง ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำว่าในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น.- 16:00 น. มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายหระแสไฟฟ้าชั่วคราวเนื่องจากทำการปักเสา และพาดสายใหม่ พิ้นที่ได้้รับผลกระทบคือ บ้านเขาโป่ง
เทศบาลจึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้อาจมีผลกระทบต่อน้ำประปาของเทศบาลตำบลนายาง และขอให้ท่านสำรองน้ำไว้ใช้ ในวันและเวลาดังกล่าว
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง