ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลนายาง  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

******************

 

                    เทศบาลตำบลนายาง ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะดำเนินการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,564,500 บาท เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด         มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

จำนวนเงิน

(บาท)

1

วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สายหนองกระสา ติดไร่นายเสถียร 

วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.

ขนาดท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 dia. 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร ระยะทางยาว 230.00 เมตร

หมู่ที่ 2 ต.นายาง

428,000

2

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล.จากตลาดนัดนายาง-ลำห้วยยาง ฝั่งตะวันตก

รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร  ระยะทางยาว 231.00 เมตร

ลึก 0.59-0.65 เมตร   ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50- 2.90 เมตร ระยะทางยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หมู่ที่ 3 ต.นายาง

839,000

3

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต  สายสะพานบ้านดอน ไป

นาหนอง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 770.00  เมตร

หนา  0.04  เมตร

หมู่ที่ 7 ต.นายาง

1,998,000

4

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนางสาวผิ่ว ถึง บ้านนายมานพ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 39.00 เมตร

หนา  0.15  เมตร

หมู่ที่ 8 ต.นายาง

89,000

5

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายมานพ ถึง บ้านนางบังอร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 30.00 เมตร

หนา  0.15  เมตร 

หมู่ที่ 8 ต.นายาง

60,000

6

ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝารางระบายน้ำบริเวณข้างตลาดเทศบาล 

ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม

ฝารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 199.00  เมตร 

หมู่ที่ 1  ต.เขาใหญ่

250,000

7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบ้านนางแสวง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 96.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หมู่ที่ 2  ต.เขาใหญ่

300,000

8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบ้านนายหม่อง

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 373.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หมู่ที่ 5  ต.เขาใหญ่

800,000

9

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนายธรรมพร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร

หนา 0.20 เมตร 

หมู่ที่ 6  ต.เขาใหญ่

80,000

10

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ซอยกลางบ้านหนองยาว

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว  220.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร

หมู่ที่ 7  ต.เขาใหญ่

530,000

2

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

จำนวนเงิน

(บาท)

11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบ้านนางปิ่นรัตน์

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 165.00 เมตร

หนา  0.15  เมตร

หมู่ที่ 8  ต.เขาใหญ่

300,000

12

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยบ้านนายวิท 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 89.00 เมตร

หนา  0.15  เมตร 

หมู่ที่ 8  ต.เขาใหญ่

220,000

13

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ซอยเขาโป่ง 1

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 340.00 เมตร

หนา  0.04  เมตร 

หมู่ที่ 8  ต.เขาใหญ่

970,000

14

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต  ซอย 6 ฝั่งตะวันออก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทางยาว 505.00 เมตร

หนา  0.04  เมตร 

หมู่ที่ 10 ต.เขาใหญ่

1,450,000

15

ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองสาธารณประโยชน์ บริเวณบ้านนายยม 

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร

ระยะทางยาว 238.00 เมตร 

หมู่ที่ 11 ต.เขาใหญ่

230,000

16

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยหลังโรงเรียนบ้านสระพระ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 103.00 เมตร

หนา  0.15 เมตร

หมู่ที่ 1

ต.ดอนขุนห้วย

250,000

17

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต สายบ้านไร่

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 – 4.50 เมตร ระยะทางยาว 373.00 เมตร หนา  0.04  เมตร

หมู่ที่ 1

ต.ดอนขุนห้วย

550,000

18

ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ 

สายเลียบถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน

กว้าง ๐.๗๐ – 1.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร           

หมู่ที่ 1

ต.ดอนขุนห้วย

13,000

19

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

สายร้านเจ๊นุช

ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 102.00 เมตร

ลึกเฉลี่ย  0.70  เมตร

หมู่ที่ 2

ต.ดอนขุนห้วย

550,000

20

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

ซอยข้างพันธ์สุข

ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาวรวม 300.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

หมู่ที่ 2

ต.ดอนขุนห้วย

900,000

21

ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยหลังคอกหมู

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 635.00  เมตร 

หนา  0.20 เมตร

หมู่ที่ 2

ต.ดอนขุนห้วย

320,000

22

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้าน

นายเจื้อน เถื่อนไพร

ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร

ระยะทางยาว 76.00 เมตร

หนา 0.15  เมตร

ขนาดรางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ระยะทางยาว 79.00 เมตร

ลึกเฉลี่ย  0.50  เมตร 

หมู่ที่ 3

ต.ดอนขุนห้วย

450,000

 

 

3

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ลักษณะกิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

จำนวนเงิน

(บาท)

23

ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ 

สายเตาอิฐ กว้าง ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร

ยาว ๕๐๐.๐๐เมตร 

หมู่ที่ 4

ต.ดอนขุนห้วย

9,000

24

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ซอยกลาง ฝั่งขวา

(ซอย 3 – ซอย 4)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 603.00  เมตร

หนา 0.04  เมตร 

หมู่ที่ 5

ต.ดอนขุนห้วย

1,980,000

25

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.

สายข้างศาลา

ขนาดรางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้าง 0.30 เมตร  ระยะทางยาว 330.00 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร

หมู่ที่ 6

ต.ดอนขุนห้วย

1,650,000

26

ก่อสร้างถนนลูกรัง

สายเลียบห้วยประโหมด

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะทางยาว 340.00 เมตร หนา  0.20 เมตร

หมู่ที่ 7

ต.ดอนขุนห้วย

98,000

27

ขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์

สายฝั่งทิศตะวันออก กว้าง ๐.๖๐ – ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร          

หมู่ที่ 7

ต.ดอนขุนห้วย

4,500

28

ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM

ติดตั้ง/ปรับปรุง ระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจาย เสียงแบบไร้สาย UHF-FM ประกอบด้วย

1. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM  จำนวน 1 ชุด

2. ชุดระบบเสียงตามสาย จำนวน  1 ระบบ

หมู่ที่ 2 และ

หมู่ที่ 6

ต.ดอนขุนห้วย

640,000

29

ติดตั้ง ระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจาย เสียงแบบไร้สาย UHF-FM

ติดตั้งระบบเสียงตามสายและติดตั้งชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM ประกอบด้วย

1. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงแบบไร้สาย UHF-FM   จำนวน 1 ชุด

2. ชุดระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ

หมู่ที่ 1

ต.นายาง

418,000

30

ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 ชนิด

หมู่ที่ 4

ต.ดอนขุนห้วย

188,000

 

                    อนึ่ง  หากท่านสนใจในรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละโครงการ/กิจกรรม  สามารถตรวจดูได้ที่เทศบาลตำบลนายาง ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือตรวจดูในเว็บไซต์ www.nayang.go.th เมนู ข่าวสาร/ประกาศ  หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

                                                                                (นายอนุรักษ์  พรสมบูรณ์ศิริ)

                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลนายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!