รสำรวจระดับคุณธรรม จริยะธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยทางเทศบาลตำบลนายาง จะดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรม จริยะธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ใข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสยิ่งขึ้น จึงขอเชิญ ประชาชนทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้สมาติดต่อราชการในภารกิจต่างๆ ร่วมประเมิณแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ETI) ได้ที่ URL:https://itas.nacc.go.th/go/eit-a96gy8 หรือทาง QR code ด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง