ตรวจประเมิณมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (L.P.A.)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.
สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ได้รับการตรวจประเมิณมาตรฐานการปฎิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (L.P.A.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในการตรวจครั้งนี้ จำนวน 4 ท่านได้แก่ 1.นายพีระยุทธ บุญศิริ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบุรี 2.พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไร่หวาน 3.น.ส.กรพัชรา แก้วแสงผ่อง เจ้าพนักงานการเงินฯ 4.น.ส.นิศาชล สันทาลุนัย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยวัตภุประสงค์เพื่อตรวจให้คะแนนมาตรฐานด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง