ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ด้วยสภาเทศบาลตำบลนายาง  ประกาศกำหนดวันประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล   นายาง เพื่อนำเสนอญัตติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565             การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอความยินยอมทำกิจการนอกเขต รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และข้อราชการอื่น ๆ  ต่อสภาเทศบาล   

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  หากท่านใดสนใจหรือประสงค์ที่จะเข้ารับรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง